دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   بنی اسدی

پست الکترونیکی : hbaniasadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه کاشان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01-07-1395

حسین بنی اسدی

حسین بنی اسدی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^